هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 653

مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام به عنوان یک مجموعه دانش بنیان انقلابی در سالهای اخیر به صورت تخصصی در حوزه علوم انسانی اسلامی فعالیت دارد. معرفی، تاریخچه، اهداف و برنامه های این مرکز در ادامه به صورت مختصر بیان می شود.البته شناخت دقیقتر مجموعه  با شناخت جامعتر فعالیت ها و محصولات امکان پذیر خواهد بود.

معرفي و تاريخچه

ديدار خانوادة دانشگاه امام صادق; با رهبر معظم انقلاب در سال 1384 انگيزهاي براي تشکيل مرکز تحقيقات بسيج دانشگاه امام صادق; گرديد. رهبر معظم انقلاب در آن ديدار مرجعيت علمي، تربيت اسلامي و آغاز يک حرکت علمي جديد را رسالت مجموعة دانشگاه امام صادق; دانستند. تعيين اين رسالت باعث شد تا تشکيلاتي علمي با هدف استفاده از ظرفيت دانشآموختگان و دانشجويان دانشگاه، به خصوص افرادي که داراي روحيه و احساس ناب بسيجي هستند، شکل يابد.

 

سير شکل گيري مرکز

مرکز تحقيقات بسيج دانشگاه امام صادق; از زمستان سال 1389 شروع به فعاليت نمود و از سال 1391 با ساختار و رويکردي جديد، روند رشد خود را در پيش گرفت. اساسنامة اين مرکز توسط سازمان بسيج دانشجويي اعتبار بخشي شده و از اين حيث اين مرکز در نسبتي وثيق با بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق; قرار دارد.

 

اهداف

هدف بلندمدت مرکز تحقيقات بسيج دانشگاه امام صادق;، دستيابي به مجموعهاي از دانشهاي اجتماعي براي ارائه پاسخ هاي کاربردي  به نيازهاي واقعي مردم، مبتني بر انديشه اسلامي است.

اين مرکز تلاش ميکند مسائل انقلاب اسلامي را با تکيه بر علوم انساني اسلامي پاسخ دهد؛ و شعار «علوم انساني اسلامي، از انديشه تا زندگي» نشاندهندة رويکردي است که دانشهاي اجتماعي را ناظر به مسائل جاري و مبتني بر معارف اسلامي ميداند.

رسالت اين مجموعه رسيدن به مرجعيت علمي، در سطح داخلي و بينالمللي، از طريق توليد، نشر و کاربست دانشهاي اجتماعي مذکور است. حرکت در راستاي شعار اين مرکز و تحقق آن، تلاش براي پاسخي به انتظار رهبريمد ظله العالي از دانشگاه امام صادق; است. در حقيقت، يک جريان علمي آن هنگام که بتواند نرم افزار اسلامي اداره اجتماع را ارائه نمايد؛ ظرفيت لازم براي تحقق مرجعيت علمي را خواهد داشت.

 

چگونگي تحقق شعار

به نظر مي رسد دستاورد کشف منطق حاکم بر علوم انساني راه رسيدن به اين غايت را هموار سازد. اين منطق در دو وجه قابل طرح است:

به نظر مي رسد  کشف منطق حاکم بر علوم انساني، راه رسيدن به اين غايت را هموار سازد. اين منطق در دو وجه قابل طرح است:

وجه نخست ناظر به سير علوم در حوزه علوم انساني است که از علوم انديشهاي آغاز و به علوم تمدنساز ختم ميشود. به عبارت ديگر علومي از جنس فلسفه، کلام، حکمت و... در سايهسار معارف قرآن کريم و تراث اهلبيت عليهم السلام وظيفه توليد مباني انديشهاي را بر عهده داشته و در سطح فروکاستهتر علومي مانند مديريت، اقتصاد، سياست و فرهنگ، نظريههاي اداره اجتماع و روابط ناظر به زندگي مردم را در ساحتهاي مختلف توليد ميکنند. در امتداد اين علوم دانشهايي همچون فقه و حقوق، نظريههاي حاصل از اين علوم را دستوري و الزامآور مينمايند. کشف اين روابط پاسخي به اين سؤال کليدي است که علوم انساني چگونه منجر به اداره موفق اجتماع خواهد شد و يا به تعبير ديگر، علوم انساني اسلامي چگونه از انديشه به زندگي مردم ميرسد؟

وجه دوم ناظر به متعاطيان (نقش آفرينان)  اين شعار در سطوح مختلف است. 5 سطح نيروي انساني در تحقق اين شعار نقش داشته و خواهند داشت: 1. انديشمندان محض يعني افرادي که به توليد دانشهاي مشربساز و فلسفي مشغول هستند.2. نخبگان علمي که در حوزه-رشته خاصي همچون اقتصاد، فرهنگ و سياست متخصص هستند و کار نظريهسازي علمي براي اداره اجتماع را در چارچوب تخصص خود بر عهده دارند.3. راهبران فرهنگي، سياسي و اقتصادي که وظيفه اقدام مبتني بر الگوهاي اجرايي برخاسته از نظريهها و پاسخهاي توليدشده را داشته و در مسير طراحي الگوهاي اجرايي به تطبيق نظريههاي علمي با خواست عمومي مردم و نتيجه بخش بودن آنها توجه ميکنند. 4. مديران فرهنگي يا نخبگان در لايه مديريت فرهنگ که ذائقههاي مردم را، به سمت پاسخ به نيازهاي آنان مبتني بر الگوهاي اجرايي هدايت ميکنند. 5. عموم مردم نيز به عنوان بدنه اصلي يک جامعه اسلامي و نقش آفرين  نهايي چرخه متعاطيان شعار علوم انساني اسلامي از انديشه تا زندگي، از يک سو پاسخ نيازهاي خود را خواهند يافت و از سوي ديگر زمينهساز بازتاب ميزان کارآمدي پاسخها در نسبت با نيازها خواهند بود. 

*

مأموريت ها

بسترسازي به منظور جذب، رشد و شبکهسازي نخبگان ارزشي علوم انساني، اولويت اول اين مرکز از بدو تأسيس قرار گرفته و با فراهم آمدن نسبي اين ظرفيت تاکنون، سه مأموريت کلان «انجام پژوهشهاي بنيادين و کاربردي مبتني بر نظام مسائل انقلاب اسلامي»، «گفتمانسازي بر مبناي يافتههاي علمي مرکز» و «اقدام جهت تحقق دستاوردهاي علمي در لايههاي مختلف جامعه» در دستور کار مرکز قرار گرفته است.

*

ارزش ها

مرکز تحقيقات بسيج دانشگاه امام صادق; با تکيه بر ارزشهاي يک تشکيلات بسيجي مشغول به فعاليت است و در اين راستا به ارزشهاي اخلاقي و رفتاري ذيل پايبند است:

            اتکال به خداوند متعال و توسل به ائمه معصومين عليهم السلام

            تقوا، صداقت و امانتداري

            اخلاص، روحيه جهادي و تکليفمداري

            انديشهورزي، نوگرايي و خلاقيت

            زمانه آگاهي و دورانديشي

            کارآمدي، بهرهوري و اتقان

            قناعت و صرفهجويي

            اخوت و صميميت بين اعضاء

            اهتمام به رشد همه جانبه اعضاء

 

فرهنگ اقتصادي مرکز

اين مرکز از بدو تشکيل بدون اتکاء به رديف بودجه دولتي و به عنوان يک مجموعه خودگردان فعاليت کرده است. درآمد اين مجموعه بطور عمده از طريق انجام طرحهاي متناسب با اهداف خود در راستاي فعاليتهاي تحولي علوم انساني کشور و نيز عرضه دستاوردهاي علمي در قالب خدمات و محصولات مرتبط به صورت دانشبنيان تأمين ميگردد و بر الگوي خود اتکائي اقتصادي هر بخش استوار شده است. متناسب فرهنگ اقتصادي اين مرکز، رهيافت ورود افراد به اين مجموعه عدم رويکرد اقتصادي و اشتغال براي تأمين معاش صرف است و تنها انگيزههاي ارزشي و ايماني  توانسته است تداوم همکاري و ايفاء نقش مؤثر افراد در مرکز را فراهم آورد. 

 

هويت تشکيلاتي

هويت تشکيلاتي در بردارنده بخشي از باورهاي هنجاري شده افراد که با هم براي تحقق اهدافي مشترک ايفاء نقش مينمايند بوده و از همينرو در ساخت فرهنگ حاکم بر يک تشکيلات نقشي بيبديل ايفاء مينمايد. بر اين اساس چنين ميتوان اشاره کرد که اين مرکز، اهتمامي خاص در ساخت باورهاي هنجاري متناسب با يک تشکيلات علمي با روحيه و احساس ناب بسيجي در ذهن افراد  و خانواده آنها که به عنوان سرمايه انساني مرکز قلمداد ميشوند دارد. اين مرکز در تلاش است از طريق برگزاري برنامههايي از قبيل  اردوهاي تشکيلاتي، مباحثات علمي، جلسات ثابت هفتگي ميان اعضاء در سطوح مختلف و مجمع ماهيانه هويت تشکيلاتي حاکم بر اعضاء مرکز را تقويت نمايد.

اعضاي همراه مرکز

رشد سرمايه انساني به عنوان يکي از مهمترين ارزشهاي حاکم بر يک تشکيلات علمي از ابتداي تأسيس اين مرکز نيز مورد توجه بوده است. عدم توجه به سابقه شغلي بالفعل و توجه به استعدادها و ظرفيتهاي بالقوه نيروي انساني و بسترسازي جهت رشد و شکوفايي اين استعدادها در ترکيب اعضاء تازه وارد و سابقه فعاليتهاي اعضاء قديميتر مرکز شاهدي آشکار بر اين اهتمام است. در اين راستا مرکز به دنبال فراهم کردن شرايط رشد اعضاء به گونهاي است که مبتني بر آن در اين مسير پيوندي وثيق ميان کار تشکيلاتي علمي و پاسخ به نظام مسائل انقلاب اسلامي فراهم آيد.

خانواده اعضاي همراه مرکز

توجه به مسائل فرهنگي و معيشتي خانوادههاي اعضاء مرکز از مهمترين دغدغهها و موضوعات مورد توجه اين تشکيلات بوده است. خانواده اعضاء به مثابه سنگر پشتيبان اين مرکز بوده که بدون کمک و ياري آنان فتح قلل علمي کشور ناممکن خواهد بود. از همينرو تلاش شده است با اقداماتي نظير برگزاري هيئات خانوادگي، ارسال هدايا و بستههاي مناسبتي، هديه تصاعدي تولد فرزند و... زمينه پيوند خانواده اعضاء مرکز با مجموعه بيشتر فراهم گردد.

 

جهت مشاهده و دریافت جزوه معرفی مرکز بر روی تصویر زیر کلیک کنید: