04 خرداد

کتاب «حسرت و هراس» نوشته مجید بهستانی و جواد نظری مقدم

پدیده بیداری اسلامی زمینه‌ها و پیامدهای عمیق فرهنگی و اجتماعی داشته است، به نحوی که بر مناسبات سیاسی- امنیتی کشورهای درگیر و پیرامونف تأثیر مستقیم داشته اند، با این حال مراکز مطالعاتی و اندیشمندان این کشورها کمتر به مطالعه این جنبه‌ها از آن پرداخته‌اند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام، در ایران، علی رغم درگیری مستقیم با مسائل بیداری اسلامی، ولی تاکنون به جز یکی دو کتاب، اثر پژوهشی مستقل در این باب نگاشته نشده است. آن یکی دو مورد نیز به جنبه های جامعه شناسی سیاسی بیداری اسلامی اکتفا کرده اند، و به سراغ فهم ابعاد دیگر آن نرفته اند. غالب پژوهش های ایرانی در این باب در سال نخست، ترکیبی از چیستی آن و تاثیرات سیاسی-امنیتی اش، و در ادامه صرفا به بخش دوم پرداخته اند.

کتاب حسرت و هراس تلاشی آغازگونه برای دیدن جزئیات بیشتری از مولفه ها و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی پدیده بیداری اسلامی است.این کتاب توسط مجید بهستانی و جواد نظری مقدم و در سه بخش تدوین و تنظیم شده است.
بخش اول کتاب با عنوان چیستی تحولات به موضوعاتی از قبیل نشانه های اسلامیت یک پدیده ی اجتماعی و جریان شناسی فکری جنبش های اسلامی و آسیب شناسی اینگونه جنبش ها پرداخته است و در بخش دوم به رسانه ی تحولات و نقش ارتباطات سنتی و مدرن در بیداری اسلامی را مورد واکاوی قرار داده اند. نهایتا بخش پایانی نیز به آینده ی تحولات و راهبردهای فرهنگی ایران برای بیداری اسلامی و هم چنین به بررسی تکنیک های استفاده از انواع دیپلماسی برای تقویت و صدور جنبش به سایر جهان پرداخته است.

لازم به ذکر است این کتاب در 416 صفحه و با قیمت 19 هزارتومان عرضه می شود.

برای تهیۀ این کتاب می‌توانید به سایت مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۱۶۶۴۸۵۸۵۰، ۰۲۱۶۶۴۸۶۱۲۰ و ۰۹۱۰۹۸۰۵۰۵۵ تماس حاصل فرمائید.

نظردهی