سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 08:56

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد

منتشرشده در علمی ترویجی
سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 06:42

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق منتشر شد

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد.

منتشرشده در اخبار عمومی
سه شنبه, 14 شهریور 1396 ساعت 06:23

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق +دانلود

هفتمین شماره فصلنامه پویش صادق به مدیرمسئولی محمدجواد نیک روش و سردبیری محمد سلیمانی منتشر شد.

منتشرشده در نشریّات